اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت راه و ساختمان بلند طبقه برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت   راه و ساختمان بلند طبقه در تاریخ  1396.05.16در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع خاک چینی ایران البرز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت   صنایع خاک چینی ایران در تاریخ  1396.05.10در ساعت 13با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت طراحی و ساخت سازه های دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت   طراحی و ساخت سازه های دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس در تاریخ  1396.04.11 در ساعت 15:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »