اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما در تاریخ 1396.06.06در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنعتی و تولیدی انرژی موتور برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنعتی و تولیدی انرژی موتور در تاریخ 1396.06.04در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی و صنعتی پلیمر گلپایگان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی و صنعتی پلیمر گلپایگان در تاریخ  1396.05.25در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توليد منابع تغذيه الکترونيک برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه توليد منابع تغذيه الکترونيک در تاریخ  1396.05.24در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما در تاریخ  1396.05.22در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »