اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع کاشی وسرامیک سینا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنایع کاشی وسرامیک سینا در تاریخ 1396.07.24در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما در تاریخ 1396.06.06در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنعتی و تولیدی انرژی موتور برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنعتی و تولیدی انرژی موتور در تاریخ 1396.06.04در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »