اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی و بازرگانی محکم لوله اشتهارد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی و بازرگانی محکم لوله اشتهارد در تاریخ  1396.04.18در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی شیشه سازان جام ایمن برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی شیشه سازان جام ایمن در تاریخ  1396.03.17 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنعتی و تولیدی ایران کاربید برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنعتی و تولیدی ایران کاربید در تاریخ  1396.03.07 در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »