اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنایع خاک چینی ایران البرز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت   صنایع خاک چینی ایران در تاریخ  1396.05.10در ساعت 13با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت طراحی و ساخت سازه های دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت   طراحی و ساخت سازه های دریایی مبین سازه گستر خلیج فارس در تاریخ  1396.04.11 در ساعت 15:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی و بازرگانی محکم لوله اشتهارد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی و بازرگانی محکم لوله اشتهارد در تاریخ  1396.04.18در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »