اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی و ساختمانی جهان پارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی و ساختمانی جهان پارس در تاریخ  1396.02.25 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک در تاریخ  1396.02.18 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو در تاریخ  1396.02.12 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »