اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه صنایع فراز کمپرسور برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه صنایع فراز کمپرسور در تاریخ 1395.11.09در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت جمکو-ماشینهای الکترونیکی جوین برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت جمکو-ماشینهای الکترونیکی جوین در تاریخ 1395.11.03در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولیدی و صنعتی کلار پویا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی و صنعتی کلار پویا در تاریخ 1395.10.28در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »