طرح ملی رتبه بندی پروژه های بهبود شامل مستند سازی،
ارزیابی و رتبه بندی پروژه های بهبود شرکت ها در حوزه های
متنوع شامل مدیریت راهبردی ، مالی و اقتصادی ، فنی ،
نوآوری ، حل مساله های جامع ، راه حل های توسعه بازار ،
تغییرات و یا طراحی محصولات و خدمات جدید ، بهبود
فرآیندهای کسب و کار و ……
و تقدیر و تشویق مدیران پروژه بر اساس ارزیابی های انجام شده است.

فرآیند کلی طرح ملی رتبه بندی پروژه های بهبود

رویکرد مورد توجه در طرح ملی رتبه بندی پروژه های بهبود

حوزه های ارزیابی پروژه های بهبود