آمار

1700
رتبه بندی شده ها
تعداد شرکت های رتبه بندی شده
4500
شاخص بهره وری
تعداد شرکت هایی که بهره وری آنها محاسبه شده
3000
شاخص رضایت
تعداد رضایت سنجی انجام شده
4000
تعداد پروژه ها
تعداد پروژه های ارزیابی شده

راهنما

در چه وضعیتی هستیم؟

چگونه ثبت نام کنیم؟

کدام مدل رتبه بندی؟

چگونه از نتیجه آگاهی یابیم؟

چگونه تمدید کنیم؟

چقدر پرداخت کنیم؟


بالا