❑ نتیجه گرایی در انجام پروژه ها
❑ توسعه نظام ملی مستند سازی پروژه های بهبود
❑ امکان به اشتراک گذاری دانش حاصل از انجام پروژه های بهبود
❑ ایجاد رقابت حرفه ای در توسعه و بهبود کسب و کارها
❑ امکان مقایسه عملکرد پروژه های بهبود
❑ ایجاد پایگاه داده از پروژه های بهبود در کسب وکارهای کشور