اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران www.iccima.ir
گروه پارسیان هوشمند www.ipcgroup.ir
سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری www.irpmc.ir
مرکز رتبه بندی کسب و کار www.irating.ir
مرکز مطالعات اقتصادی ایرانیان www.iresc.ir
سیستم تحلیل گر هوشمند ایرانیان www.irsas.ir
شبکه بهینه کاوی ایران www.irbn.ir