دانلود  فرم شماره 2- مدارک تکمیلی

1) صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی شده (5 سال اخیر)

با توجه به این که 46 درصد مدل را سرفصل مالی تشکیل می دهد و این سرفصل شامل تحلیل ارزش افزوده، شاخص های بهره وری، سرمایه ثبت شدهو نسبت های مالی سازمان می باشد، لذا جهت اندازه گیری و تجزیه و تحلیل موارد فوق می بایست صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقدی به همراه یادداشت های توضیحی ارسال شود.

2) استعلام بانک مرکزی برای چک های برگشتی

جهت ارایه این مستند از طریق زیر اقدام فرمایید:

استعلام از بانک های عامل خود

3) گزارش رسمی (با مهر و امضاء مدیر عامل) مبنی بر مجموع حجم و ارزش ریالی واردات و صادرات به تفکیک برای سه سال اخیر (لیست کد تعرفه ها به تفکیک واردات و صادرات ضمیمه گردد)

برای دریافت نمونه  اینجا  کلیک نمایید.

* کد تعرفه کالاهای وادراتی و صادراتی، همان کد کالا در اظهارنامه مالیاتی وارداتی یا صادراتی می باشد که در تصویر زیر مشخص شده است.

4) گزارش رسمی (با مهر و امضاء مدیر عامل) در مورد وضعیت دعاوی و احکام صادره در مقابل کارکنان، مشتریان، تأسیس کنندگان، سهامداران، سازمان های دولتی و مردم نهاد

 برای دریافت نمونه اینجا کلیک نمایید.

* در صورت عدم وجود دعاوی، نامه ای مبنی بر همین موضوع نوشته و ممهور به مهر و امضای مدیرعامل گردد.

5) اظهار نامه مالیاتی (5 سال اخیر)

 اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به 5 سال اخیر

6) برنامه های آتی بنگاه جهت توسعه کسب و کار ( برای مثال : برنامه ریزی راهبردی یا برنامه ریزی تجاری )

سرفصل های گزارش برنامه های آتی بنگاه جهت توسعه کسب و کار (برنامه ریزی راهبردی یا برنامه ریزی تجاری)

·         تعیین اهداف کلی، چشم انداز، ماموریت . ارزش های سازمانی

·         بودجه ریزی یکسال آینده

·         ماتریس SWOT

·         مستندات پشتیبان این ماتریس همراه با مطالعات همراه و ارایه آمار و ارقام

·         طرح های توسعه همراه با مطالعات فنی و اقتصادی و تجزیه و تحلیل ریسک

·         گزارشی ازپروژه های بهبود

·         نقشه استراتژی بنگاه

·         ……

7) گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی (آخرین سال)

8)دستورالعمل نحوه ارزیابی و مدیریت زنجیره ارزش

9) آخرین ویرایش نظامنامه ها

10) اظهارنامه ها و گزارش های بازخورد جوایز(آخرین سال)

11) مستندات مربوط به فعالیت های اجتماعی شامل عضویت در مراکز اجتماعی و عام المنفعه و میزان کمک به این مراکز

برای دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.

 

تذکر : همچنین ممکن است در طول فرایند رتبه بندی کار گروه رتبه بندی برای بررسی و صحه گزاری موردی، مدارک ذیل از متقاضی مطالبه نماید.

·         برگ قطعی مفاصا حساب مالیاتی

·         گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

·         مدارک پشتیبان در رابطه با بنگاه هایی که معافیت مالیاتی دارند

·         مدارک مثبته گمرگی مربوط به صادرات و واردات به صورت نمونه

·         مستندات مربوط به سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم

*کلیه ی مستندات به صورت فایل ارسال گردد