عضویت مرکز رتبه بندی اتاق ایران در سامانه استعلام اطلاعات اعتباری اشخاص از بانک مرکزی

  

در راستای اجرای مفاد آیین نامه نظام سنجش اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 136599 مورخ 89/06/27 و عطف قرارداد عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در تاریخ 91/09/07 به شماره 787 و نامه تایید بانک مرکزی در رابطه با تایید عضویت اتاق ایران در سامانه در تاریخ 92/01/28 به شماره 19055 و اعلام آن مقام محترم به اتاق ایران در تاریخ  92/03/18 به شماره 235 و پیگیری و هماهنگی های گسترده صورت گرفته توسط کارشناسان فنی مرکز رتبه بندی اتاق ایران و شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، به استحضار می رساند از این پس گزارش های اعتباری متقاضیان رتبه بندی مربوط به حوزه مدیریتی، زیر معیار سوابق اعتباری به صورت مستقیم و بی واسطه از سامانه مذکور دریافت می گردد. با برقراری این ارتباط، مرکز رتبه بندی اتاق ایران گامی دیگر در راستای تسهیل فرایند رتبه بندی متقاضیان گرامی برداشته است.

کاهش زمان فرایند رتبه بندی، تسهیل فرایند جمع آوری مستندات، کاهش مراجعات حضوری به بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، کاهش پیگیری های حضوری و تلفنی نمایندگان متقاضیان از کارشناسان رتبه بندی مرکز رتبه بندی اتاق ایران، تسهیل و تسریع در  راه اندازی دفاتر استانی شماری از ویژگی های اتصال به این سامانه می باشد.

در این راستا هدف نهایی مرکز رتبه بندی، جمع آوری جامع اطلاعات و مستندات و دریافت آن از متقاضیان به صورت کاملاً آنلاین می باشد؛ به گونه ای که ابراز تمایل متقاضی جهت رتبه بندی تنها مورد لازم و کافی برای شروع فرایند رتبه بندی باشد و تنها فعالیت متقاضی در طول فرایند رتبه بندی ارسال فرم ثبت نام و تعرفه ارایه خدمات باشد و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت رتبه بندی از سایر پایگاه های داده قانونی موجود در کشور و بدون واسطه دریافت و پردازش گردد.

متقاضیان گرامی برای ارایه مستندات خود در زمینه زیرمعیار سوابق اعتباری از این پس به جای مراجعه به بانک می توانند با تکمیل فرم "رضایت نامه مشتری حقوقی/حقیقی در خصوص مجوز ارسال اطلاعات و دریافت گزارش وی از سامانه بانک مرکزی"، فرم تکمیل شده را به عنوان مستند این زیرمعیار ارایه نمایند.