اخبار

فرآیند رتبه بندی

فرآیند رتبه بندی متقاضیان حقوقی

download

زمان بندی فرآیند رتبه بندی

ردیف مرحله

حداکثر زمان پیش بینی شده

1 پرداخت تعرفه خدمات رتبه بندی و جمع آوری مستندات فرم های ثبت نامی
2 ارسال مدارک متقاضی به واحد رتبه بندی
3  بررسی اولیه مدارک متقاضی توسط واحد رتبه بندی حداکثر 1 هفته
4  ارسال نامه رفع نواقص (در صورت وجود نواقص احتمالی در مجموعه مدارک) حداکثر 1 هفته پس از دریافت کامل مستندات
5  ارزیابی و تعیین رتبه اولیه حداکثر 15 روز کاری پس از دریافت کامل مستندات
6  برگزاری جلسه حضوری با مدیرعامل و مدیران ارشد* حداکثر 1 ماه پس از دریافت کامل مستندات
7 دریافت مستندات پشتیبان همراه با فرم نظرسنجی پس از برگزاری جلسه حضوری حداکثر 10 روز کاری پس از برگزاری جلسه حضوری
8  رتبه بندی مجدد و اعلام رتبه به اتاق مربوطه جهت اعلام نظر نهایی حداکثر 10 روز کاری پس از دریافت مستندات پشتیبان
9 تهیه گواهینامه رتبه و گزارش رتبه بندی حداکثر 1 هفته پس از دریافت نظر اتاق مربوطه