نحوه ارزیابی

فرآیند ارزیابی اشخاص حقوقی

فرآیند رتبه بندی

فرآیند رتبه بندی اشخاص حقوقی

farayand-hooghoghi

زمان بندی فرایند رتبه بندی:

ردیفمرحلهحداکثر زمان پیش بینی شده
1 پرداخت تعرفه خدمات رتبه بندی و جمع آوری مستندات فرم های ثبت نامی
2 ارسال مدارک متقاضی به واحد رتبه بندی
3 بررسی اولیه مدارک متقاضی توسط واحد رتبه بندیحداکثر 1 هفته
4 ارسال نامه رفع نواقص (در صورت وجود نواقص احتمالی در مجموعه مدارک)حداکثر 1 هفته پس از دریافت کامل مستندات
5 ارزیابی و تعیین رتبه اولیهحداکثر 15 روز کاری پس از دریافت کامل مستندات
6 برگزاری جلسه حضوری با مدیرعامل و مدیران ارشد*حداکثر 1 ماه پس از دریافت کامل مستندات
7 دریافت مستندات پشتیبان همراه با فرم نظرسنجی پس از برگزاری جلسه حضوریحداکثر 10 روز کاری پس از برگزاری جلسه حضوری
9 تهیه گواهینامه رتبه و گزارش رتبه بندیحداکثر 1 هفته پس از دریافت مستندات پشتیبان

توجه مهم : با توجه به اینکه اعتبار رتبه یکسال می باشد، در صورتی که حداکثر پس از گذشت سه ماه از تاریخ ثبت نام فرایند رتبه بندی متقاضی به پایان نرسد، فرایند رتبه بندی آن منتفی بوده و جهت از سرگیری فرایند درخواست کتبی از جانب متقاضی الزامی خواهد بود.

بررسی اولیه و ارسال نامه رفع نواقص

پس از دریافت مدارک توسط واحد رتبه بندی، این مدارک حداکثر طی مدت یک هفته بررسی شده و نامه رفع نواقص با مهلت حداکثر 10 روز برای متقاضی ارسال می شود. با توجه به این که کل نظام رتبه بندی بر اساس خود اظهاری بنا نهاده شده است و هیچ گونه تفحصی در هیچ یک از مراحل فرایند انجام نمی گیرد لذا نامه رفع نواقص ارسالی جهت راهنمایی بیشتر متقاضی بوده و الزام آور نمی باشد. بدیهی است که عدم ارسال مدارک به معنای در نظر نگرفتن امتیازات مرتبط می باشد.

 
ارزیابی و تعیین رتبه اولیه

واحد رتبه بندی پس از بررسی اولیه مدارک، اقدام به استخراج، صحه گذاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نموده و رتبه اولیه متقاضی را تعیین می نماید.

جلسه حضوری با مدیرعامل و مدیران ارشد

پس از تعیین رتبه اولیه توسط واحد ارزیابی، نامه ای مبنی بر اتمام مرحله اول رتبه بندی و تعیین زمان برگزاری جلسه حضوری با مدیرعامل و مدیران ارشد به متقاضی ارسال می گردد.

در جلسه حضوری توضیحاتی در رابطه با کلیات طرح ارائه می شود و سپس گزارش رتبه بندی شرکت متقاضی که حاصل یافته های واحد ارزیابی از مستندات اظهارشده از سوی متقاضی می باشد برای حاضرین ارائه می گردد. پس از برگزاری این جلسه گزارش رتبه بندی ارائه شده به همراه فرم نظر سنجی برای متقاضی ارسال شده و از تاریخ ارسال موارد مذکور، متقاضی حداکثر 10 روز مهلت داشته تا مدارک پشتیبان احتمالی را به این واحد ارسال نماید.

  
اعلام رتبه نهایی و انتشار رتبه

پس از بررسی مدارک پشتیبان توسط تیم ارزیابی، رتبه متقاضی تعیین شده پس از آن گزارش نهایی و گواهی نامه مربوطه به متقاضی ارائه می شود. گزارش رتبه بندی به دو زبان فارسی و انگلیسی در سامانه رتبه بندی به نشانی www.R4B.ir قابل استفاده می باشد.

لازم به ذکر است که تصمیم به انتشار گزارش رتبه بندی فقط با توافق متقاضی امکان پذیر می باشد.


درخواست تجدید نظر

چنانچه متقاضی احساس کند تعدادی از فاکتورهای اساسی در فرآیند در نظر گرفته نشده اند می تواند ظرف مدت ده روز از اعلام رتبه نهایی، مدارکی از این فاکتورها را همراه با درخواست تجدید نظر و پرداخت 70 درصد هزینه رتبه بندی اولیه ارسال کند. هیئت داوران پس ار ارزیابی مجدد واحد ارزیابی با بررسی این مدارک رتبه نهایی را صادر می کند. این رتبه قابل تجدید نمی باشد.


شناسایی و ردیابی

برای ایجاد قابلیت شناسایی و ردیابی برای هر متقاضی پرونده ای تهیه می گردد و در آن پرونده گزارشات رتبه بندی مستند می گردد، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی برای اشخاص حقیقی، قابلیت شناسایی و ردیابی گزارشات رتبه بندی را میسر خواهد ساخت.


اطلاعات متقاضی

تمامی مدارک و اطلاعات ارایه شده متقاضی این سیستم شناسایی و دسته بندی گردیده، به شکل فایل های الکترونیکی نگهداری می شود و در صورت مفقود شدن ویا هر گونه آسیبی مراتب به متقاضی اطلاع داده خواهد شد.این مدارک و اطلاعات تنها در صورت تایید کتبی متقاضی در فرم نظرسنجی در اختیار عموم و یا ذینفعان قرار خواهد گرفت.

تمدید رتبه

اعتبار این رتبه بندی با توجه به تغییرات سالیانه اطلاعات یکساله می باشد. با توجه به این موضوع، متقاضی موظف به تمدید رتبه خود حداکثر یک ماه پیش از اتمام اعتبار رتبه می باشد و در صورت عدم انجام اقدام مقتضی عواقب ناشی از عدم تمدید رتبه بر عهده متقاضی خواهد بود