ماده 9 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد منتشره در شماره 19462 مورخ 90/03/10 روزنامه رسمی آن وزارت اقتصاد را مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعات چک های بلامحل و سفته ­های واخواستی و نیز پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار نموده که اطلاعات آن در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار گیرد و مقرر داشته آیین ­نامه نحوه رتبه­ بندی و نحوه دسترسی و نحوه همکاری دستگاهها بوسیله وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تهیه شود.