با توجه به عقد تفاهم نامه فی مابین مرکز رتبه بندی اتاق ایران و اتاق بازرگانی و صنعت اکو مقرر گردیده است طی یک برنامه زمانی 5 ساله نظام رتبه بندی فعالان اقتصادی حوزه اکو راه اندازی گردد.پیاده سازی این برنامه طراحی شده جز در بستر ایجاد و توسعه یک پایگاه داده مشترک از اطلاعات شرکت های عضو اکو و بررسی اطلاعات اولیه هر بنگاه و رتبه سنجی آنان و اعلام این رتبه ها میسر نخواهد بود. کارویژه اتاق اکو ارایه اطلاعات تجاری از کشورهای عضو به اعضا و تسهیل هر چه بیشتر این فرایند می باشد. با این نگاه این پروژه بستر مناسبی برای توسعه تجارت کشورهای عضو از طریق ارایه رتبه اشخاص و تعیین میزان خوشنامی آنان و ارایه گزارش های اولیه از وضعیت عمومی هر یک از طرفین در جهت کمک به برقراری ارتباط تجاری حرفه ای تر می باشد.