اخبار رتبه بندی

رتبه بندی اولیه شرکت یاس سرام میبد انجام شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت یاس سرام میبد در تاریخ 1394.07.22در ساعت  11با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید