انواع رتبه بندی

رتبه بندی اعضای اتاق های بازرگانی

طبق نظر هیات رئیسه وقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران مبنی بر پیاده سازی این طرح به صورت داوطلبانه و رتبه بندی 100 تا 300 شرکت به صورت آزمایشی در فاز اول، این طرح از فروردین ماه 1390 با ارسال فراخوان محدودی از بهترین شرکت های ایرانی در حوزه تولید، بازرگانی، خدمات و پیمانکاری آغاز گردید و طی این مدت بیش از 900 شرکت به صورت داوطلبانه با مدل مربوطه رتبه بندی شده اند. مطابق فرایند طراحی شده پس از برگزاری جلسه بازدید از محل با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد هر شرکت متقاضی، مدل رتبه بندی و پس از آن گزارش رتبه بندی تهیه شده با توجه به مستندات ارسال شده توسط متقاضی به صورت کامل برای حاضرین در جلسه ارایه می شود. پس از آن نظرات، بازخوردها و مستندات پشتیبان احتمالی متقاضیان دریافت شده و پس از بررسی مجدد، رتبه نهایی مشخص و گزارش فارسی تهیه و برای ایشان ارسال می گردد.

متن تبصره 2 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مصوب 89/03/08 هیات وزیران

“ اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسانند؛ اشخاص و شرکتهای تعاونی را رتبه‌بندی نمایند. کارت‌ بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.”