اخبار رتبه بندی

دومین جلسه رتبه بندی در اتاق اصفهان برگزار شد…

 
 
 

 

بنا به هماهنگی های انجام شده در اتاق اصفهان جلسه رتبه بندی دومین گروه 25 نفره  برگزار شد:

 

«فرشید شکرخدایی» مسوول رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گفت:این رتبه بندی به منظور پاسخ گویی به نیازهای تمامی ذینفعان بدنه اقتصادی کشور با توجه به حوزه فعالیتی متقاضی و با هدف ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی و تسهیل روابط تجاری و بهبود مستمر محیط کسب و کار از طریق یکی از مدل های رتبه بندی طراحی شده توسط مرکز ملی رتبه بندی صورت می پذیرد. به صورت کلی هسته اصلی تمام رتبه بندی ها شامل جمع آوری داده های مالی، مدیریتی، قانونی و حقوقی مربوط به سه سال اخیر از متقاضیان بوده است.وی افزود:طرح رتبه بندی از سال 85 مطرح و از سال 90 در اتاق ایران به اجرا درآمده است.وی توجه ویژه به نگاه سیستمی ،نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی  مقررات و قوانین داخلی و اهداف توسعه ای و افق 1404 را از موارد قابل توجه در طرح رتبه بندی برشمرد و گفت:ایجاد تمایز بین اعضا اتاق از طریق بکارگیری روش های علمی و عادلانه ارزیابی،تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی اطلاع رسانی مناسب از رتبه اعضا و فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به اعضا رتبه بندی شده   از اهداف اصلی این طرح است . وی تقسیم بندی رتبه فعالان اقتصادی به سه  بخش اصلی زرین ،سیمین و برنزین  عنوان کرد و گفت:هر بخش اصلی  دارای سه بخش سه ستاره ،دو ستاره و یک ستاره و در آخرین سطح به رتبه بندی  عادی  تقسیم بندی می شود.وی افزود:اتاق بازرگانی اصفهان با 73  متقاضی بعد از تهران،دومین استان شرکت کننده در طرح رتبه بندی است.شکرخدایی تصریح کرد:سامانه تعیین رتبه اعضا با استفاده از رویکرد سیستمی و با هدف تعیین رتبه هر متقاضی داده های مالی،مدیریتی ،قانونی و حقوقی را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نموده و در نهایت به عنوان خروجی سیستم رتبه مربوطه را در قالب معینی در کارت بازرگانی صادر شده منعکس می کند.