اخبار رتبه بندی

جلسه شرکت فردیس نیروی شیراز برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فردیس نیروی شیرازدر تاریخ 1394.07.18در ساعت  15:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید