اخبار رتبه بندی

جلسه رتبه بندی شرکت سلسله آب حیات کرمان برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سلسله آب حیات کرمان در تاریخ 1394.06.01در ساعت 15:00 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید