اخبار رتبه بندی

جلسه رتبه بندی اولیه شرکت پونل ماهان کرمان برگزار گردید…..

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پونل ماهان کرمان در تاریخ 1394.07.18در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید