اخبار رتبه بندی

جلسه اولیه شرکت پترو صنعت اصفهان برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پترو صنعت اصفهان در تاریخ 1394.07.19در ساعت  9با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید