اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت گروه بازرگانی توسعه و تجارت – تکسا برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گروه بازرگانی توسعه و تجارت – تکسادر تاریخ 1394.07.12در ساعت  14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید