اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت کیمیا گستران سپهر برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کیمیا گستران سپهر در تاریخ 1394.06.22در ساعت15:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید