اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت ژیان برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ژیان در تاریخ 1394.06.23در ساعت9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید