اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت پتروشیمی شهید رسولی برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پتروشیمی شهید رسولی در تاریخ 1394.06.30در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید