اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت پتروشیمی جم برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پتروشیمی جم در تاریخ 1394.06.07در ساعت 9:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید