اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت پارس اتیلن کیش برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پارس اتیلن کیش در تاریخ 1394.07.05در ساعت  11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید