اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت مدیران خودرو برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مدیران خودرو در تاریخ 1394.06.23در ساعت14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید