اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت زرسیم برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت زرسیم در تاریخ 1394.06.31در ساعت  15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید