اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت رنگ و رزین خوش برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت رنگ و رزین خوش در تاریخ 1394.06.22در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید