اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت رزینفام کیش برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت رزینفام در تاریخ 1394.07.06در ساعت  15:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید