اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت حمل و نقل بین المللی ترنم تبریز برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت حمل و نقل بین المللی ترنم تبریز در تاریخ 1394.07.06در ساعت  11:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید