اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت تولیدی لوله و پروفیل جویبار لوله برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی لوله و پروفیل جویبار لوله در تاریخ 1394.07.12در ساعت  12با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید