اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت تولیدی در پلاستیک تهران برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی در پلاستیک تهران در تاریخ 1394.07.11در ساعت  11با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید