اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت بیسکویت گرجی برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بیسکویت گرجی در تاریخ 1394.07.13در ساعت  10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید