اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت بسته بندی پویا نگار اصفهان برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بسته بندی پویا نگار اصفهان در تاریخ 1394.07.13در ساعت  11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید