اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی شرکت آذر آوند برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آذر آوند  در تاریخ 1394.06.24در ساعت9  با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید