اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت گودمن کیش برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گود من کیش در تاریخ 1394.11.27در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید