اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپروربرگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور در تاریخ 1395.09.16در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….