اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت گسترش خطوط انرژی ایران برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گسترش خطوط انرژی ایران در تاریخ 1394.12.05در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید