اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت گرایش تازه پارس برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت گرایش تازه پارس در تاریخ 1395.08.18در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….