اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا در تاریخ 1395.03.19در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….