اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کیان برزین مهر برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه کیان برزین مهر در تاریخ  1396.05.25در ساعت 9با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….