اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کشت و صنعت عطران دارو برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کشت و صنعت عطران دارو در تاریخ 1395.03.12 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….