اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کشت و صنعت تکدانه برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کشت و صنعت تکدانه در تاریخ 1395.02.27 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….