اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کامکان ساخته های فلزی کارا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کامکان ساخته های فلزی کارا در تاریخ 1395.04.21در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….