اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کاشی و سرامیک فخار برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کاشی و سرامیک فخار در تاریخ  1395.04.30در ساعت 10 با حضور مدیران

آن شرکت برگزار گردید….