اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کاشی عقیق برگزار شد….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کاشی عقیق در تاریخ 1394.07.19در ساعت  10با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید