اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کاشی برلیان رفسنجان برگزار گردید…

جلسه

رتبه بندی و ارایه

رتبه اولیه شرکت کاشی برلیان رفسنجان در تاریخ1395.04.30در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….