اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت کار و اندیشه برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت کار و اندیشه در تاریخ  1396.05.23در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….